Profil Kompetensi Riset Dosen

Cari
Tutup kotak pencarian ini.

Profil Kompetensi Riset Dosen

No Foto Nama
1 Prof. Dr. Abdul Mun’im, M.Si., Apt.
2 Dr. Aini Gusmira, M.Si., Apt.
3 Prof. Dr. Amarila Malik, M.Si., Apt.
4 Dr. Anton Bahtiar, M.Biomed., Apt.
5 Arif Arrahman, M.Farm., Apt.
6 Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si., Apt.
7 Atika Wahyu Puspitasari, M.Farm., Apt.
8 Ayun Erwina Arifianti, M.Farm., Apt.
9 Babay Asih Suliasih, M.Sc., Apt.
10 Baitha Palanggatan Maggadani, M.Farm., Apt.
11 Prof. Dr. Berna Elya, M.Si., Apt.
12 Catur Jatmika, M.Si., Apt.
13 Delly Ramadon, M.Farm., Apt.
14 Dr. Eko Aditya Rifai, M.Sc., Apt.
15 Eme Stepani Sitepu, M.Sc., Apt.
16 Erny Sagita, M.Farm., Apt.
17 euis-medium Euis Maras Purwati, M.Sc., Apt.
18 Dr. Fadlina Chany Saputri, M.Si., Apt.
19 Prof. Dr. Harmita, Apt.
20 Dr. Hayun, M.Si., Apt.
21 Dr. Heri Setiawan, M.Sc., Apt.
22 Dr. Herman Suryadi, MS., Apt.
23 Dr. Iskandarsyah, M.Si., Apt.
24 Dr. Kurnia Sari Setio Putri, M.Farm., Apt.
25 Larasati Arrum Kusumawardani, M.Si., Apt.
26 Dr. Mahdi Jufri, M.Si., Apt.
27 Prof. Dr. Maksum Radji, M.Biomed., Apt.
28 Marina Ika Irianti, M.Sc., Apt.
29 Nadia Farhanah Syafhan, M.Si., Apt.
30 Nisa Maria, M.Farm., Apt.
31 Nuraini Puspitasari, M.Si., Apt.
32 Nuriza Ulul Azmi, M.Sc., Apt
33 Dr. Raditya Iswandana, M.Farm., Apt.
34 Dr. Rani Sauriasari, M.Sc., Apt.
35 Ratika Rahmasari, M.Pharm.Sc., Apt., Ph.D.
36 Prof. Dr. Retnosari Andrajati, M.S., Apt.
37 Rezi Riadhi Syahdi, M.Farm.
38 Rissyelly, M.Si.,Apt.
39 Roshamur Cahyan Forestrania, M.Sc., Apt., Ph.D.
40 Santi Purna Sari, M.Si., Apt.
41 Silvia Surini, M.Pharm.Sc., Apt., Ph.D.
42 Dr. Sutriyo, M.Si., Apt.
43 Tri Wahyuni, M.Biomed., Apt.
44 Wahyu Fitriana, M.Farm., Apt.
45 Widya Dwi Aryati, M.Si., Apt.
46 Prof. Dr. Yahdiana Harahap, M.Si., Apt.